Kvalitetspolicy

Vi levererar med kvalitet

Bakgrund

Policyn framtagen med hänsyn till bolagets verksamhet och organisation sammanfattad så här

 • Bolaget Call Center Management i Lund AB (i fortsättningen benämnt CCM) är ett enmansbolag, dvs bolagets ägare, VD, kvalitetsansvarig, ekonomichef m m samt utförare av kunduppdrag är en och samma person
 • Tjänster i form av utredningar, utveckling, förbättring och förändring av verksamheter med huvudinriktningen Call och Contact Center samt olika former av service- och helpdeskar utgör CCM:s kärnverksamhet. CCM kan också gå in och ta tillfälliga chefsroller inom dessa områden
 • CCM kan medverka som rådgivare vid upphandling av stödsystem till CCM:s kärnverksamhet. CCM genomför dock inte själva upphandlingen såsom avtalstecknande å kundens vägnar
 • CCM kunder b
 • efinner sig i Norden
 • CCM levererar ej fysiska tjänster eller hanterar kemikalier, farligt gods m m
 • CCM levererar ej systemutveckling inom IT området och därmed är inte olika processtöd som ITIL eller liknande relevanta
 • CCM har inga anställda eller anlitar underleverantörer
 • Eventuella behov av kompletterad kompetens sker genom olika ekosystem där varje part har en egen leverantörsroll och därmed eget ansvar för policys, rutiner, ekonomiska avtal etc gentemot en ev gemensam kund

Kvalitetsansvarig

Kvalitetsansvarig är bolagets ägare, VD och utförare av kunduppdrag: Jerry Nilsson

Kvalitetsuppföljning

Kvalitetsuppföljning sker från CCM genom

 1. Erbjudande av regelbundna uppföljningssamtal med uppdragsgivare
 2. Genomgång av levererat utredningsmaterial vid överlämningsmöten
 3. Genomgångar av NMI eller motsvarande mätningar om uppdraget innefattar chefsroller och sådana mätningar genomförs
 4. Utvecklingssamtal med uppdragsgivare
 5. Genomgång av tillgänglighetsstatistik för verksamhet där CCM har en ledande eller ansvarig roll för tillgänglighet