Miljöpolicy

Bakgrund

Policyn framtagen med hänsyn till bolagets verksamhet och organisation sammanfattad så här

 • Bolaget Call Center Management i Lund AB (i fortsättningen benämnt CCM) är ett enmansbolag, dvs bolagets ägare, VD, miljöansvarig, ekonomichef m m samt utförare av kunduppdrag är en och samma person
 • Tjänster i form av utredningar, utveckling, förbättring och förändring av verksamheter med huvudinriktningen Call och Contact Center samt olika former av service- och helpdeskar utgör CCM:s kärnverksamhet. CCM kan också gå in och ta tillfälliga chefsroller inom dessa områden
 • CCM kan medverka som rådgivare vid upphandling av stödsystem till CCM:s kärnverksamhet. CCM genomför dock inte själva upphandlingen såsom avtalstecknande å kundens vägnar
 • CCM kunder befinner sig i Norden
 • CCM levererar ej fysiska tjänster eller hanterar kemikalier, farligt gods m m
 • CCM levererar ej systemutveckling inom IT området och därmed är inte olika processtöd som ITIL eller liknande relevanta
 • CCM har inga anställda eller anlitar underleverantörer
 • Eventuella behov av kompletterad kompetens sker genom olika ekosystem där varje part har en egen leverantörsroll och därmed eget ansvar för policys, rutiner, ekonomiska avtal etc gentemot en ev gemensam kund

Miljöansvarig

Miljöansvarig är bolagets ägare, VD och utförare av kunduppdrag: Jerry Nilsson

Miljöpåverkan

Följande områden är identifierade som möjliga miljöpåverkande aktiviteter från CCM

 1. Egna resor
 2. Resor i uppdraget (tjänsteresor)
 3. Förbrukningsmaterial
 4. Lokaler
 5. Utförande av uppdrag

Policy för dessa områden gäller enligt följande

 1. Egna resor Egna resor utförs för kundkontakter, möten/arbete hos kund eller möten med leverantörer (t ex bank) samt deltagande konferenser och mässorPolicy: resor utföres med det transportsätt som är mest lämpat med hänsyn till samordning av olika resmål, ekonomi, tidsvinst samt miljöpåverkan
 2. Resor i uppdragetPolicy: Resor i uppdraget, dvs tjänsteresor beställda av kund inom ramen för uppdraget utförs i enlighet med kunds resepolicy så långt möjligt med hänsyn till andra åtagande
 3. FörbrukningsmaterialMaterial för verksamhetens bedrivande (toner, papper, pennor och förvaring som exempel) upphandlas med hänsyn till pris, tillgänglighet och miljöpåverkan enligt den expertis som tillhandahålls av olika leverantörer
 4. Lokaler CCM bedriver i förekommande fall kundarbete på distans samt eget administrativt arbete i egen lokal inhyst i ägarens egen villafastighet.Policy: Miljöpåverkan såsom förbrukning av el, värme och vatten samordnas mellan CCM och ägarens och hustruns privatliv och ekonomiska möjligheter att långsiktigt övergå till mindre miljöpåverkande produkter såsom fjärrvärme, tilläggsisolering, lågenergilampor och hushållsapparater.
 5. Utförande uppdrag En hel del av uppdragen utförs hos kund. Policys för resor har beskrivits i pkt 1 och 2 ovan.Policy: Vid uppdragsstart utgår CCM ifrån att i uppdragets avrop tydliggörs eventuella miljökrav som kan finnas med inom ramen för uppdraget Miljöpolicys hos kunden för arbete i kundens lokaler såsom förläggande av möten, utnyttjande av distansmötesmöjligheter, utnyttjande av övriga lokaler, sopsortering, förbrukning av kontorsmaterial m m efterlevs så långt möjligt.

Miljöuppföljning

Ev uppföljning av åtgärder och avvikelser i områdena ovan redovisas på det sätt kunden begär i avropet av uppdraget.

Specifika miljökrav

I den mån det i kunduppdragets avrop ingår miljökrav som inte kan inordnas i punkterna ovan eller vara ett vanligt krav inom ramen för CCMs kärnverksamhet, eller med allmän kunskap och/eller sunt förnuft går att hantera kommer CCM att anlita erforderlig kompetens för att kunna hantera dessa krav (alternativt att avstå uppdraget). Kostnaden för detta kommer att i varje enskilt fall värderas om det är kostnader som rimligtvis CCM ska stå för själv eller det bör vara en del i kostnadsersättningen från kund och då diskuteras i förhandlingen kring uppdragsavropet och dess ekonomiska uppgörelse.